( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

BILANG TAYO'Y MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA MUNDO; SA ATIN PO IPINAGKALOOB ANG

KALULUWA AT PUSONG MALINIS NA MAPAGMAHAL!!! AT KAMING LAHAT NA SUMASAMPALATAYA

AT MGA TAGASUNOD, ITO PO AY AMING INIHAHAYAG AT GINAGAMPANAN; KARAPATAN PO ITO

AT TUNGKULIN NA DAPAT GAMPANAN NG SINUMANG TAO!!! AT MAKIISANG GUMANAP SA TAMANG

PAGSUNOD ANG MGA TAONG MAY KAKAYAHAN'G MANALANGIN, NA ANG SALOOBIN AT TUNAY

NA LAYUNIN AY MAKAGAWA NG TAMA AT KABUTIHAN…. AT ITO PO AY AMING PAKIUSAP AT

SULAT NG PAGMAMAHAL NA IPINAPAALAALA ANG KAHALAGAHAN NG BUHAY AT ANG TAMANG

PANANAMPALATAYA PARA RIN PO ITO SA KABUTIHAN NG LAHAT; NA TAGAPAGHATID NG

KALIGTASAN SA MGA KALULUWA NG MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA MUNDO!!!

AT KAMI PO AY HUMIHINGI NG TULONG NA IPAMAHAGI ANG BANAL NA KAUTUSAN AT

MGA MENSAHE, NG MGA TAONG MAY PANINIWALA AT TUNAY NA SUMASAMPALATAYA SA

ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NG MAHAYAG ANG TAMANG KAUTUSAN AT MAKITA

ANG LIWANAG NG BANAL NA SALITA SA PAMAMAGITAN NG SULAT!!! NA WALANG KATUMBAS

NA BAYAD NG SALAPI AT NI ANUMANG BAGAY NA KAPALIT O SUKLING HINIHINGI; UPANG

MAKAPAGLINGKOD NG TUNAY ANG KALINISAN AT KATAPATAN SA KAPWA TAO NG MAKAMTAN

NG BAWAT ISA AT MADAMA ANG ESPIRITUWAL NA PAGBIBIGAYAN SA TAMANG PANANAMPALATAYA!

AT MASUMPUNGAN ANG KAPAYAPAAN NG MGA TAONG ANG HINAHANAP AY TUNAY NA LIWANAG AT

KABUTIHAN PARA SA KALIGTASAN AT KAPATAWARAN SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN

NG MGA TAO AT MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO…. AT NARITO PO ANG ESPIRITUAL NA PAGKAIN

AT MALINIS NA INUMIN, NA AMING INIHAHAYAG ANG BANAL NA KASULATAN AT IPINAMAMAHAGI

ANG BASBAS NA DALISAY SA APOY AT BINYAG NG IISANG BANAL NA ESPIRITO;

SA PAMAMAGITAN NG TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA KAUTUSAN

AT NG AMING SALU-SALU AT PAGKAKAISANG PANANALANGIN!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

                                                                   

ANG MGA ITINATAK AT BANAL NA SALITA SA UNANG PAGBASA AY IPINAKIKITA DITO

NG IISANG MALINIS NA KASULATAN ANG WALANG HANGGANANG BANAL NA PAG-IBIG

AT PAGPAPATAWAD SA MGA NAGAWANG KASALANAN; AT ANG MGA HIMALA

HANGGANG SA WAKAS NG LUPA AT BANAL NA PAGHUHUKOM!!!

ITO ANG BANAL NA SALITA NG ATING IISANG AMA; O DEUS ELOHIM .+.

SA SIMULA SA KAUNAHAN NG AKING PASIMULA NG AKING NILIKHA ANG LANGIT AT LUPA

AT MGA NILALANG SA BUONG MUNDO, AKO ANG ELOHIM NA NAGPAKILALA ANG IISANG DEUS AMA

AT BANAL NA ESPIRITO NA TUNAY ANG PAG-IBIG AT BANAL NA NAGMAMAHAL SA MGA

KALULUWA, ESPIRITO AT SA MGA TAO NA NABUBUHAY SA LUPA AT SA BUONG MUNDO!!!

BAGO PA KAYO NATUTONG MAGMAHAL AT KUMILALA SA AKIN AY MINAHAL KO NA KAYO!!!

AT KAYONG MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO AY AKING

DIRINGGIN AT KAAAWAAN; GAANO MANG KALAKI O GAANO MANG KADAMI ANG INYONG

MGA GINAWANG KASALANAN AY AKING IPAGPAPATAWAD!!! KUNG KAYO AY KIKILALA

AT TUNAY NA MANANAMPALATAYA SA AKIN; SA PAMAMAGITAN NG TAMANG PAGSUNOD

NA TUNAY ANG KALINISAN AT KATAPATAN SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN NG

IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AKO LAMANG ANG IISANG DEUS AMA

ANG ELOHIM NA TAGAPAGLIGTAS NG MGA KALULUWA AT MGA TAO DITO SA MUNDO AT WALA

NG IBA PANG DEUS MALIBAN SA AKIN; AKO ANG ELOHIM NA NAKAPAGPAPATAWAD SA MGA

KASALANANG GINAWA NG TAO, AKO ANG ELOHIM ANG TUNAY NA PAG-IBIG AT BANAL NA ESPIRITO

NA MAYROONG MALASAKIT AT HABAG SA MGA TAO; BANAL ANG AKING AWA AT SAKLOLO NA AKING

IPINAGKAKALOOB SA MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, NARITO

AKO ANG ELOHIM SA PANALANGIN NA AKING IPINAGKALOOB ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG AKING

SAKLOLO AT BANAL NA AWA AY PANALANGIN NA AKING TINIG; AT BANAL NA ESPIRITO ANG AKING

SALITA NA KUMAKATOK SA INYONG MGA PUSO AT KALULUWA!!! UPANG KAYO'Y HANGUIN SA HIRAP

AT DUSA NA IDINULOT NG SAKIT AT MGA GINAWANG KASALANAN; KAYO AY AKING TINATAWAGAN

NA WALANG SAPILITAN SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA KASULATAN!!! KAYO AY AKING

TINATAWAGAN SA TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN PARA RIN ITO SA INYONG

KABUTIHAN AT KAYO AY AKING INAAKAY SA MATUWID AT MALIWANAG NA DAAN SA TAMANG

PANANAMPALATAYA NA GAMPANAN DITO SA LUPA ANG TAMANG PAGSUNOD NA TUNAY ANG

KALINISAN AT KATAPATAN SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN NG IISANG MALINIS

NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AT ITO ANG AKING SAKLOLO AT BANAL NA AWA

ANG AKING TINIG AY PANALANGIN AT ESPIRITO ANG AKING BANAL NA SALITA!!! ITO ANG

TUNAY NA AKING IPINAGKALOOB AT ITINURO PARA SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO,

PARA SA KAPATAWARAN NG MGA NAGAWANG KASALANAN AT KALIGTASAN

NG MGA KALULUWA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO….

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

KUNG SINASABI NILA NA LIKHA LAMANG ITO NG PAG-IISIP AT KALOOBAN NA GINAWA NG TAO;

SA AKING BANAL NA KASULATAN AY NAKATATAK ANG MGA PATOTOO NA AKING PATUNAY

AT MAKIKITA ITO SA PANAHON NGAYON ANG MGA HIMALA NA HINDI PANGKARANIWAN

AT MASASAKSIHAN ITO NG MGA TAO SA BUONG MUNDO….

NGAYON AY NARITO AKO ANG ELOHIM NA AKING SINASABI ANG PAWANG KATOTOHANAN SA

PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA SALITA SA IISANG MALINIS NA KASULATAN NA AKING INIHAHAYAG

ANG MGA MENSAHE AT BANAL NA KAUTUSAN SA MGA TAO PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA

SA BUONG MUNDO, NARITO AKO ANG ELOHIM NA PUMANAOG SA LUPA SA PAMAMAGITAN NG AKING

IISANG BANAL NA ESPIRITO; NA KUMAKATAWAN SA IISANG TAO!!! AKO ANG ELOHIM NA NAG-UTOS

AT NAGSASALITA ANG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO SA KATAWANG LUPA NA AKING ANAK

NA MINAMAHAL AT KINAKATAWAN SA LUPA; NA AKING PINILI AT HINIRANG NA TAGAPAGSALITA!

AT AKING PINAG-UTUSAN ANG MABUTING ANAK AT MASUNURIN SA AKIN NA ITATAK ANG AKING

BANAL NA SALITA SA IISANG MALINIS NA KASULATAN AT IPAKILALA NG MAHAYAG SA BUONG MUNDO

ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN AT IPARATING SA MGA TAO NA MANALANGIN NG

IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG TAMANG PANANALANGIN;

ANG SUMUNOD SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS AY TUNAY NA PAGKILALA SA AKIN!!! AT MALIBAN

SA AKING MINAMAHAL AT BUGTONG NA ANAK; WALANG TAO ANG SINUMANG MAKAPAGSASALITA

NA KAGAYA KO; ELOHIM .+. AT WALANG TAO ANG MAKAGAGAWA NG KASULATANG ITO NA AKING

BANAL NA SALITA; AT WALA RIN NAMANG TAO ANG MAKAKAGAYA SA AKING TINIG AT BANAL NA

SALITA NA INIHAHAYAG SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA KASULATAN, NA KATULAD NG

AKING ANAK NA MABUTI AT MASUNURIN SA AKIN; NA AKING PINILI AT HINIRANG NA TAGAPAGSALITA

NA SUMUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN NA TAGLAY ANG KALINISAN NG TUNAY NA PAGKILALA

AT KATAPATAN SA AKIN NA AKO ELOHIM ANG KINIKILALANG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO

NA NAGSASALITA AT SINASABI ANG PAWANG KATOTOHANAN; NA ANG TAMANG PAGSUNOD NG MGA

TAO NA TUNAY ANG KALINISAN AT KATAPATAN SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN

NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AY TUNAY NA PAGKILALA SA AKIN;

NA AKO ELOHIM AT ANG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO ANG TINATAWAGAN SA PAMAMAGITAN

NG INYONG TAMANG PAGSUNOD NA TUNAY ANG KALINISAN AT KATAPATAN SA AKING BANAL NA

IPINAG-UTOS NA MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ITO ANG TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGKILALA SA AKIN NA AKING BANAL NA PAGPAPALA,

GRASYA AT MGA BIYAYA NA KALIGTASAN PARA SA MGA TAO AT BANAL NA KALUWALHATIAN NG

MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO!!! AT DAHIL SA PANANAMPALATAYA AT TAMANG PAGSUNOD

SA AKIN AY NAGTAYA NG BUHAY ANG AKING ANAK NA MABUTI; UPANG MAKITA NG MGA TAO

SA BUONG MUNDO ANG LIWANAG AT KATOTOHANAN SA IISANG MALINIS NA KASULATAN NA

NAKATATAK SA LIBRO NG UTUS…. AT ITINAGO ITO NG IPAGLIHIM NI ROMAN SA MGA TAO ANG AKING

TATLONG BANAL NA KAUTUSAN; AT ANG MGA TAONG NAGHAHANAP NG TUNAY NA LIWANAG AT

TAMANG PANANAMPALATAYA AY MAKITA ANG KATOTOHANAN SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AT

KAYO'Y MAKASUNOD NG MATAPAT SA AKIN SA PAMAMAGITAN NG PANANALANGIN SA ARAW ARAW

NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. NG KAYO'Y MAKALAG SA GAPOS

AT TALI NG KASALANAN AT MAKALAYA SA LAHAT NG MASASAMANG GAWA NA MAPANG-ALIPIN SA

KALULUWA AT PAG-IISIP NG MGA TAO…. WALANG TAO ANG MAKAGAGAWA NG BANAL NA SALITA AT

KASULATANG ITO; NA GANITO KABABA ANG KALOOBAN!!! MALIBAN SA IISANG TAO NA AKING PINILI

AT HINIRANG NA KINAKATAWAN SA LUPA, ANG BUGTONG NA ANAK NA AKING MINAMAHAL ANG LUPA

NA AKING SINILANGAN AT KATAWAN…. AT KAYONG MGA TAO NA KUMIKILALA AT SUMASAMPALATAYA

SA AKIN; NA AKO ELOHIM ANG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA TAGAPAGLIGTAS,

KAYO AY DAPAT NG MAKIISA AT SUMUNOD NG BUKAL SA INYONG MGA PUSO AT KALULUWA; NA

MANALANGIN SANG-AYON SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN

ABBA GINOONG MARIAE .+. PARA RIN ITO SA KABUTIHAN NG MGA TAO AT KALIGTASAN NA PANG

BUONG MUNDO!!! NG MAPAGHANDAAN ANG MGA HIMALA NA DUMARATING AT NANGYAYARI DITO SA

LUPA NA AKING PATOTOO; AT IPAMAHAGI ANG AKING MENSAHE SA BUONG MUNDO NG MGA TAONG

TUNAY ANG PAGKILALA AT SUMASAMPALATAYA SA AKIN; SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA

SALITA SA IISANG MALINIS NA KASULATAN NG MAKITA ITO AT MAUNAWAAN NG MGA TAO NA ANG

MGA HIMALA NA NANGYAYARI SA BUONG KALUPAAN AY AKING IPINAHINTULOT NA MAGANAP AT

MANGYARI ITO!!! AT PATULOY NA DARATING SA LUPA ANG IBAT IBANG URI NG HIMALA; KAGAYA NG

MGA PANGALAN NA AKING ITINATAK SA IISANG MALINIS NA KASULATAN NA IPINAPATOTOO SA MGA

TAO NA NABUBUHAY DITO SA MUNDO, KATULAD NG MALAKAS NA PAGKILOS NG APAT NA ELEMENTO

ANG TUBIG, APOY, HANGIN AT LUPA!!! NA KAISA AT KASAMANG KUMIKILOS NG APAT NA ELEMENTO

ANG DAGUK NG KAHIRAPAN SA PANAHON AT ANG IBAT IBANG URI NG SAKIT NA HINDI PANGKARANIWAN

AT WALANG LUNAS, NA KUMAKAPIT SA KATAWANG LUPA AT MABILIS HUMAWA SA MGA TAO ANG SAKIT

NA KUMAKALAT NA SIYANG NAGDULOT NG MATINDING PAGHIHIRAP SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO!!!

NA ANG PINAKANG MABAGSIK AT PINAKANG MAKAMANDAG SA MGA SAKIT NA WALANG LUNAS

AY ANG SAKIT NA TUMATAMA SA MGA TAO NA TUMATAGOS ANG HIRAP AT SAKIT HANGGANG

SA KALULUWA!!! AT SA GANITONG PAGKAKATAON AY MADARAMA NG MGA TAO ANG HAGUPIT

AT TABAK NG ESPIRITO AT BAGSIK NG SAKIT NA WALANG KAPARIHAS; SA PANAHON NGAYON

NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! AT ITO ANG APOY NA WALANG HANGGANAN AT WALANG

KATUMBAS ANG HIRAP AT SAKIT NA MADARAMA NG MGA KALULUWA NG MGA TAONG NAPA-

ABOT SA KANILANG ORAS AT NAKATAKDANG KAMATAYAN, NA HINDI GINAWANG PAGSISIHAN

ANG MGA NAGAWANG KASALANAN AT HINDI SUMUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN….

SAPAGKAT AKO ANG ELOHIM ANG IISANG DEUS AMA NA MAKAPANGYARIHAN AT WALANG HANGGANAN;

ANG AKING SALITA AY TABAK NA APOY AT BANAL NA ESPIRITO NA NAGPAPARUSA SA LAHAT NG

MASASAMANG TAO NA HINDI NAGSISI AT MATITIGAS ANG ULO… GANITO ANG URI NG APOY AT PARUSA

NA MADARAMA ANG HIRAP AT SAKIT NA WALANG KATUMBAS; GANITO ANG URI AT SISTEMA NG AKING

BANAL NA PAGHUHUKOM SA MGA KALULUWA, ESPIRITO AT SA MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA LUPA

AT SA BUONG MUNDO!!! ANG APOY NA PARUSA AT SAKIT NG KAHIRAPAN NA WALANG KAPARA;

ITO AY TUMATAMA SA KATAWANG LUPA AT KUMAKAPIT SA KALULUWA NG MGA TAONG WALANG

TUNAY NA PANANAMPALATAYA! ANG MGA TAONG HINDI KUMILALA SA AKIN; NA AKO ANG ELOHIM

ANG TUNAY NA DEUS AMA  AT BANAL NA ESPIRITO NA IISA; AT MGA TAONG HINDI SUMUNOD

SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN,

ABBA GINOONG MARIAE .+. AT MARAMI PANG IBAT IBANG URI NG HIMALA

ANG MASUSUMPUNGAN AT KASAMA SA AKING IPINAPATOTOO NA HINDI PANGKARANIWANG

NANGYAYARI AT PATULOY NA MANGYAYARI AT MASASAKSIHAN ITO NG MGA TAO NA TUMATAMA

SA KANILA AT SA BUONG MUNDO!!! ITO ANG AKING BANAL NA SALITA AT MALINIS NA KASULATAN,

ITO ANG AKING SINASABING HIMALA AT MGA PALATANDAAN NA AKING IBINIGAY SA MGA TAO

UPANG MAKITA ANG BANAL NA LIWANAG SA TAMANG DAAN NG PANANAMPALATAYA

NA KALIGTASAN ANG MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN,

ABBA GINOONG MARIAE .+. AT PANINIWALAAN ITO NG MGA TAO SA BUONG MUNDO

DAHIL NANGYARI ANG MGA HIMALA NA HINDI PANGKARANIWAN ANG KUMAPIT NA SAKIT NA WALANG

LUNAS SA MGA TAO AT KAHIRAPAN NA TUMAMA SA BUONG MUNDO! AT MASASAKSIHAN NG LAHAT

ANG KATOTOHANAN NA AKO ANG ELOHIM ANG TUNAY NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO

NA NAGKALOOB AT NAGTURO NG TATLONG BANAL NA UTOS PARA SA KAPATAWARAN NG MGA

NAGAWANG KASALANAN NG MGA TAO AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO

AT MAUUNAWAAN NG MGA TAO SA BUONG MUNDO NA TUNAY ANG LIWANAG NA SINABI NG AKING

BANAL NA SALITA NA INIHAYAG SA PAMAMAGITAN NG AKING IISANG MALINIS NA KASULATAN;

AT ITO ANG KAHALAGAHAN NG BANAL NA KAUTUSAN, NA AKING ITINURO ANG TAMANG

PANANALANGIN SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGKILALA SA AKIN!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

AT SA PANAHON NGAYON NG AKO ELOHIM AY NAGPAKILALA SA MGA TAO NA IISANG DEUS AMA AT

BANAL NA ESPIRITO AKO ANG ELOHIM NA NAGPAKITA SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA SALITA

AT KAUTUSAN SA IISANG MALINIS NA KASULATAN AT SA PASIMULA AY AKING IBINIGAY ANG MGA

MENSAHE AT MGA PALATANDAAN NA MANGYAYARI AT NGAYON AY NAKIKITA ITO NA TUMATAMA

SA MGA TAO, SA PANAHON AT SA BUONG MUNDO; ITO ANG PANAHON NA NILALAKARAN NG MAHAL

NA ARAW AT HULING BILANG NA AKING ITINAKDA; ANG PANAHON NGAYON AY AKING BANAL NA

PAGHUHUKOM!!! AT AKING IPINAGKALOOB ANG NAPAKAGANDA PANG PAGKAKATAON AT TINURUAN

ANG MGA TAO NA MAKAPANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ITO ANG TUNAY NA AKING ITINURO AT TAMANG PANALANGIN PARA SA KALIGTASAN NG MGA TAO

AT MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO, NA DAPAT ITO AY PAG-UKULAN NG PANAHON AT MASIKAP

NA GAMPANAN NG MGA TAONG MAY PANANAMPALATAYA ANG MANALANGIN SA ARAW ARAW

SA PAMAMAGITAN NG TAMANG PAGSUNOD NA TUNAY ANG KALINISAN AT KATAPATAN SA AKING

BANAL NA IPINAG-UTOS NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

ITO ANG TAMANG PANALANGIN NA AKING TINIG AT BANAL NA ESPIRITO NA AKING SALITA;

AKO ANG ELOHIM NA NAGKALOOB AT AKING ITINURO ANG BANAL NA KAUTUSAN PARA SA

KAPATAWARAN NG MGA NAGAWANG KASALANAN AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA NG MGA TAO

SA BUONG MUNDO…. AKO ANG ELOHIM NA NAGSASALITA SA PAMAMAGITAN NG AKING IISANG BANAL

NA ESPIRITO NA LUMUKLOK ANG AKING BANAL NA KALOOBAN SA IISA AT MABUTING TAO; AT AKING

SINASABI ANG PAWANG KATOTOHANAN AT KAHALAGAHAN NG WIKA AT BANAL NA SALITANG ITO!!!

NA WALA NI SINUMANG TAO ANG MAGTATAYA NG BUHAY PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA

NG MGA TAO SA BUONG MUNDO; MALIBAN SA AKING ANAK NA MINAMAHAL!!! AT KUNG MAYROON

MANG TAO NA GUMAWA AT MAGTAYA NG KANIYANG BUHAY SA KAPWA NIYA TAO; ITO AY MAAARI

NIYANG GAWAIN KUNG TALAGANG KINAKAILANGAN SUBALIT HINDI PARA SA KALIGTASAN NG MGA

KALULUWA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO, PWEDENG MANGYARI O GAWAIN NG TAO ANG MAGTAYA

NG BUHAY SA KAPWA NIYA TAO O SA PAGKAKATAONG KINAKAILANGAN LALO NAT KUNG ITO AY HINDI

NA NIYA KAYANG MAIWASAN AT GANITO RIN NAMAN NA MAAARING GAWAIN NG TAO ANG MAGTAYA

NG BUHAY SA KANIYANG PAMILYA AT PINAKAMAMAHAL SA BUHAY…. SUBALIT SINASABI KO SA INYO

ANG PAWANG KATOTOHANAN AT TAMANG PALIWANAG  SA MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA LUPA AT

SA BUONG MUNDO, WALA NI SINUMANG TAO ANG PWEDENG GUMANAP NA KAGAYA KO; NA AKING

GINAWA ANG MAGTAYA NG BUHAY PARA SABIHIN ANG TAMANG MGA PAHAYAG UPANG MALAMAN NG

MGA TAO SA BUONG MUNDO ANG PAWANG KATOTOHANAN; NA IPINAGLIHIM NI ROMAN ANG TAMANG

KASULATAN NA NILALAMAN AT NAKAPALOOB SA BANAL NA AKLAT NG KAUTUSAN, AT ITINAGO NIYA

SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO ANG LIWANAG AT SUSI SA KALANGITAN NA AKING IISANG BANAL

NA PANGALAN DEUS AMA ELOHIM .+. AT ANG AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA IISANG MALINIS

NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN ITO

ANG PINAKANG MALAKI NA AKING IPINAGKALOOB AT BANAL NA PAG-IBIG NA WALANG KATAPUSAN

AT WALANG HANGGANAN, PARA SA KALIGTASAN AT KAPATAWARAN NG MGA NAGAWANG

KASALANAN NG MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA LUPA AT MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO!!!

AT UPANG ITO AY MAGAMPANAN NG TAMA AT MAKAGAWA NG TUNAY NA KABUTIHAN ANG MGA TAO

NA WALANG DUNGIS AT BATIK NG KASALANAN, NA TAGLAY SA PUSO ANG KALINISAN AT MATAPAT

NA PAGSUNOD SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN; AY DAPAT KAYONG MAGBIGAY NG

ORAS AT PAG-UKULAN NG PANAHON ANG MANALANGIN; AT ITO AY MASIKAP NA GAMPANAN AT

PAGBUTIHAN ANG PANANALANGIN SA ARAW-ARAW SA TAMANG PAGSUNOD SA IISANG MALINIS

NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AT AKO ELOHIM AY MULING NAGWIKA NG BANAL

NA SALITA; AT ITO ANG AKING SINABI!!! ANG SINUMANG TAO NA MAKASUNOD SANG-AYON

SA MGA PAHAYAG NA ITINUTURO ANG TAMANG PANANAMPALATAYA NG AKING IISANG MALINIS

NA KASULATAN, ANG MGA TAONG TUNAY NA SUMUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN

ITO ANG MGA TAO NA GINAWA ANG TUNAY NA PAGTALIKOD SA LAHAT NG MASASAMANG GAWA

NA LABAG AT SALUNGAT SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AT ITO RIN ANG MGA TAONG TUNAY NA

PINAGSISIHAN ANG LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN, AKO ANG ELOHIM NA IISANG DEUS AMA

AT BANAL NA ESPIRITO ANG NAGSALITA; NA AKING SINASABI ANG PAWANG KATOTOHANAN AT TAMANG

PAHAYAG NG BANAL NA SALITA SA AKING IISANG MALINIS NA KASULATAN, NA ANG PAGTALIKOD

NG SINUMANG TAO SA LAHAT NG MASASAMANG GAWA AT PAGSISISI SA MGA GINAWANG KASALANAN

ITO AY AKING IBINIBILANG SA MABABANG KALOOBAN!!! AT NAPAKAHALAGA ITO SA BUHAY NG

KAHIT NA SINUMANG TAO NA MABUTING HUWARAN AT MAGANDANG KASAYSAYAN NG MGA TAO

NA NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO…. AT ANG TAMANG PANANAMPALATAYA

NA TUNAY ANG KALINISAN AT KATAPATAN NG MGA TAO SA PAGSUNOD SA AKING BANAL NA

KAUTUSAN, ITO ANG AKING IPINAGKALOOB NA KAPATAWARAN SA LAHAT NG MGA NAGAWANG

KASALANAN AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO AT GANITO

NAMAN ANG TAMANG PAGTAWAG NG MGA TAONG TAGLAY ANG TUNAY NA KALINISAN SA PUSO

AT KALULUWA; NA MGA KUMIKILALA AT MATAPAT NA MGA SUMUSUNOD SA AKIN!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

SA MGA SUMUSUNOD NA PAGBASA AY ISINASALAYSAY NG BANAL NA KASULATAN ANG TUNAY

AT BANAL NA KASAYSAYAN NG MGA ANGHEL NA NABUBUHAY SA KALANGITAN AT MAKIKITA RIN

DITO ANG KASAYSAYAN SA PASIMULA NG IPAGKALOOB ANG BANAL NA KAUTUSAN AT ANG

PASIMULA NG MAGANDANG BUHAY NI ROMAN AT NG KANIYANG MGA NAGAWANG KABUTIHAN!!! 

SA PASIMULA NG BUHAY AT KALUWALHATIAN NG MGA

NILALANG AT NILIKHA SA BANAL NA KALANGITAN….

GANITO ANG SIMULA AT BUHAY NG AKING NILALANG ANG MGA KALULUWA AT ESPIRITO

NA AKING MGA ANGHEL NA NABUBUHAY SA KALANGITAN; AT ANG BUONG LAHAT NG BAWAT AKING

NILIKHA AT MGA NILALANG SA KAITAASAN AT KALAWAKAN SA BUONG KALANGITAN NA WALANG

KATAPUSAN AT WALANG HANGGANAN!!! SA AKING PAGLALANG NG AKOY LUMIKHA AY AKING KASAMA

ANG TRINIDAD SANCTISSIMA AT AKO ELOHIM ANG ESPIRITO AT DEUS AMA SANCTISSIMO NG TRINIDAD

SANCTISSIMA NA IISA!!! AT SA AKING IISANG BANAL NA PANGALAN; DEUS AMA ELOHIM .+.

DITO NAGBUHAT AT DUMAAN ANG BUONG LAHAT NG BAWAT AKING NILKHA AT MGA NILALANG

SA BUONG MUNDO AT SA BUONG SANGSINUKOB....+.... AT NG AKO'Y MAGSIMULANG LUMIKHA SA

KAITAASAN NG KALANGITAN AY AKING NILALANG ANG MGA KALULUWA; ITO ANG BUHAY AT KATAWAN

NG ESPIRITO NA AKING MGA ANGHEL NA MINAMAHAL NA NABUBUHAY DITO SA LANGIT NA AKING

KAHARIAN AT TAHANAN!!! ITO ANG UNA AT SIMULA NG AKING PAGLALANG SA LANGIT AT AKING

IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT ESPIRITO NA AKING MGA ANGHEL DITO SA LANGIT ANG BUHAY

NA MAPAYAPA NA PUNONG PUNO NG TUWA AT BANAL NA PAG-IBIG NA WALANG KATAPUSAN AT

WALANG HANGGANAN ANG GRASYA AT MGA BIYAYA NG KABANALAN; ITO ANG KALUWALHATIAN

NG BUHAY SA AKING KAHARIAN DITO SA LANGIT NA AKING TRONO AT KAMAHAL MAHALAN!!!

ANG MGA NABUBUHAY SA AKING PILING AT BANAL NA PAG-IBIG DITO SA KALANGITAN

NA AKING TRONO AT KINAROROONAN AY WALANG HIRAP AT KAMATAYAN….

AT NG MAGSIMULA AKO  NA AKING PINAG-UTUSAN ANG MGA ANGHEL NA AKING NILALANG

NA PUMANAOG SA KALUPAAN, AKO ANG ELOHIM NA LUMIKHA AT BANAL NA ESPIRITO NA IISANG

DEUS AMA ANG NAG-UTUS AT KAUNAHAN SA LUPA NA KANILANG KASAMA AT UNA SA KANILANG

LAHAT; AT SA LUPA NG AKO'Y PUMANAOG DITO SA MUNDO NA AKING TINAPAKAN NA AMING

KINAROROONAN AY HINDI AKO NAGPAKITA SA KANILA NA AKO ELOHIM ANG KANILANG KASAMA

ANG IISANG DEUS AMA NA MAKAPANGYARIHAN AT WALANG HANGGANAN; AT SA KATAWANG LUPA

NA AKING NILUKLUKAN AY NAGPAKITA AKO AT NAGPAKILALA SA KANILA NA KAWANGIS AT KATULAD

NG TAO SA AKING KAANYUAN AT KATAWAN NG IISANG AMA NA HUBAD SA KAPANGYARIHAN; AT AKO

AY NAKISALAMUHA SA MGA TAO AT NAKIPAMAYAN NA NAMUHAY NA KAGAYA AT KATULAD NG TAO;

AT ANG AKING KATAWANG LUPA NA NILUKLUKAN NG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO, HINDI KO

ITO IPINAKIKILALANG DEUS; SUBALIT AKING KINIKILALANG TUNAY AT MINAMAHAL NA ANAK!!!

AT ANG AKING PASIMULA DITO SA LUPA NG AKO'Y NAGPAKITA AT NAGPAKILALA SA MGA TAO

AT SA BUONG MUNDO SA AKING PAGKA-DEUS NA MAKAPANGYARIHAN AT IISANG DEUS AMA

NA WALANG HANGGANAN; ITO AY SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA SALITA AT KAUTUSAN

NG AKING IPAGKALOOB ANG IISANG MALINIS NA KASULATAN NA NAKATATAK SA AKLAT NA UTUS

AT MALIWANAG NA AKING ITINURO ANG TATLONG BANAL NA KAUTUSAN NA INIHAYAG NG AKING

IISANG MALINIS NA KASULATAN; PARA SA MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO!!!

AT NARITO SA AKING BANAL NA KASULATAN ANG TUNAY NA KASAYSAYAN AT NAGING BUHAY

SA LUPA NG AKING ISUGO ANG AKING MGA ANGHEL AT MANAOG SA KALUPAAN, NA AKING

IBINIGAY ANG KALAYAAN NG BAWAT ISA UPANG SUBUKIN ANG KANILANG KATAPATAN

AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA AKIN; ITO ANG SIMULA AT MAHALAGANG BUHAY NA

GINAMPANAN SA LUPA NG AKING MGA ANGHEL NOONG UNANG PANAHON AT HANGGANG SA

NGAYON AY NAKARATING SA DULO NG HANGGANAN AT SA WAKAS NG PANAHON DITO SA LUPA!

AT NARITO NGAYON SA LUPA ANG AKING MGA ANGHEL; ANG MGA ESPIRITO AT MGA KALULUWA

AY NAKALUKLUK SA MGA TAO SA KANILANG BAWAT KATAWANG LUPA AT HUMAHARAP KAYO

NGAYON NA AKING MGA SAKSI SA AKING PAGLILITIS SA PANAHONG ITO NA AKING ITINAKDA

ANG MAHAL NA ARAW; ANG PANAHON NGAYON AY AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!!

ITO ANG BANAL NA SALITA NG ATING IISANG AMA; O DEUS ELOHIM .+.

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

AT SA SIMULA PA NOONG UNANG PANAHON HANGGANG SA PANAHON NGAYON NG MANAOG ANG

MGA ESPIRITO NA AKING MGA ANGHEL AT KALULUWA AY MAKIKITA NA ITINATAK DITO ANG TUNAY NA

KASAYSAYAN SA PAMAMAGITAN NG AKING IISANG MALINIS NA KASULATAN; AT SA KATAWAN NG TAO

ITO ANG NAGING BUHAY NG AKING MGA ANGHEL NA MGA KALULUWA SA BANAL NA KALUPAAN;

ANG PASIMULA NG BUHAY NI ROMAN SA LUPA SIYA'Y MABUTING TAO!!!

AT SA KANIYA KO IPINAGKATIWALA NG AKING IPINAGKALOOB ANG BANAL NA KAUTUSAN NA SIYANG

TUMANGGAP; SA BISA AT KAPANGYARIHAN NG BANAL NA KAUTUSAN ANG AKING BANAL NA SALITA

AY PAGKAING BUHAY AT INUMIN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO NA NABUBUHAY SA BUONG MUNDO!!!

AT SA PASIMULA NG PAMUMUNO NI ROMAN SIYA AY NAGPAKITA AT GUMAWA NG MGA KABUTIHAN

AT SIYA'Y NAGPAKILALA SA MGA TAO SA BUONG MUNDO, NOONG UNANG PANAHON SA KANIYANG

MAHUSAY NA PAMUMUNO NG SI ROMAN AY HINDI PA GUMAGAWA NG MGA KASALANAN,

SA BISA AT KAPANGYARIHAN NG BANAL NA KAUTUSAN SA KANIYANG MAHUSAY NA PAMUMUNO

SI ROMAN AY NABALOT NG NINGNING AT NAGLILIWANAG AT SIYA AY NAKAPAMAHALA SA LAHAT

NG NILIKHA AT MGA NILALANG DITO SA LUPA KAYA SIYA AY KINILALA AT NAGPASAKOP ANG MGA

TAO SA KANIYANG MAHUSAY NA PAMUMUNO AT SI ROMAN AY KINATUWAAN NG MGA TAO SA

IPINAMALAS NIYA AT MGA GINAWANG KABUTIHAN, KAYA SIYA'Y PINAGKATIWALAAN AT MINAHAL

NG MGA TAO DITO SA MUNDO; AT PUMAPALAKPAK ANG AKING NAGBABANTAY NA MGA ANGHEL

DITO SA KALANGITAN SA HARAPAN NG AKING TRONO NA AMING KINAROROONAN SA NGALAN

NG AKING BANAL NA KAUTUSAN AT SIYA AY TINAWAG NG AKING MGA ANGHEL SA PANGALAN

DIN NIYANG ROMAN AT TINAGURIANG ILAW NG KALANGITAN; SA SIMULA NOONG HINDI PA SIYA

GUMAGAWA NG MGA KASALANAN, SUBALIT SA LUMIPAS NA MGA ARAW AT PANAHONG MGA NAGDAAN,

SA KANIYANG MAHUSAY NA PAMUMUNO SI ROMAN AY NASILAW SA KAPANGYARIHAN NG BATAS

NA KANIYANG TINAGLAY AT INANGKIN NIYA ITO NA PARANG PAG-AARING TUNAY AT SI ROMAN

AY NANANGAN SA KANIYANG TALINO AT KAKAYAHANG LAKAS NA TINATAGLAY, SINUWAY NIYA

AT NILABAG ANG BANAL NA KAUTUSAN NA AKING IPINAGKALOOB AT TIPAN NA AMING

PINAGKASUNDUAN PARA SA MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO!!! AT SI ROMAN

AY NAGMALABIS SA MGA BIYAYANG IPINAGKALOOB NG AKING IISANG AMANG DEUS ELOHIM .+.

NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA,

ANG BUONG MUNDO AT NG BUONG SANGSINUKOB ....+.... NILAKTAWAN NI ROMAN

ANG PAMANTAYAN NG AKING BATAS AT ANG KAPANGYARIHAN NG BANAL NA KAUTUSAN NA

NAKATATAK SA AKLAT NG BUHAY NA AKING IPINAGKALOOB SA KANIYA AT BANAL NA IPINAG-UTOS

NG AKO ELOHIM AY PUMANAOG AT TUMAPAK SA LUPA NG LUMUKLOK ANG AKING IISANG BANAL

NA ESPIRITO SA KATAWANG LUPA NA AKING MINAMAHAL AT IISANG TAO AT SA PASIMULA SA LUPA NG

AKING IPINAGKALOOB ANG BANAL NA KAUTUSAN AKO ELOHIM AY NAKABILANG SA TAO NA IISANG AMA;

AT HINUBAD KO ANG AKING KAPANGYARIHAN SA AKING KATAWANG LUPA NA KINAROROONAN

AT KINAKATAWAN SA LUPA AT NAMUHAY AKO NA KATULAD AT KAPAREHO NG TAO; AT ANG AKING

HINUBAD NA KAPANGYARIHAN AY AKING INILAGAY AT BALUTI NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN

ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO ANG KAPANGYARIHAN

NA AKING IPINAGKALOOB AY AKING BANAL NA AWA AT SAKLOLO SA MGA KALULUWA AT MGA TAONG

TUMANGGAP SA AKIN SA PAMAMAGITAN NG TAMANG PAGSUNOD NA TUNAY ANG KALINISAN AT

KATAPATAN SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG TUNAY NA

KAUTUSAN AT AKING BANAL NA SALITA NA PAGKAING BUHAY AT MALINIS NA INUMIN PARA SA MGA

KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO AT ITO RIN ANG KALIGTASAN AT KAPATAWARAN NG MGA

NAGAWANG KASALANAN NA SUMASAAKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN NA AKING ITINUTURO

ANG LIWANAG SA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG BANAL NA IPINAG-

UTOS NG AKING IISANG AMA NA ATING IISANG AMANG DEUS ELOHIM NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA,

ANG BUONG MUNDO AT NG BUONG SANGSINUKOB ....+.... AT NOONG MAGSIMULA SI ROMAN

NA HINDI NA SIYA NAGPASAKOP SA AKING BANAL NA KAUTUSAN IYON ANG SIMULA NG SIYA'Y LUMABAS

SA PARAISO NG TALIKURAN NIYA AT INILIHIM SA MGA TAO ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN

IYON ANG TINATAWAG NA LUMABAS SIYA SA PARAISO; AT SA SIMULA NOON AY NALIHIM SA KANIYA

ANG LIWANAG NG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN NA ILAW SA KALANGITAN; AT SI ROMAN

AY NANANGAN SA KANIYANG SARILING TALINO AT KALAKASANG TINATAGLAY KAYA SIYA'Y AKING

ITINABOY AT NAHULOG ANG KANIYANG SPIRITO SA KAILALIMAN SA IISANG AKLAT NA HINATI NI ROMAN

AT PINAGHIWALAY SA DALAWANG ITINATAK NA MAGKAIBANG PANGALAN, NA IPINALIT NIYA SA TUNAY

NA AKLAT AT BANAL NA AKING TATLONG KAUTUSAN AT ANG SINASABING AKLAT NA HINATI NIYA

AT PINAGHIWALAY SA DALAWANG MAGKABUKOD NA PANGALAN AY PINAKANG MALALIM NA LIHIM

NA KANIYANG LUNGGA AT TAHANANG PINAGTATAGUAN NA KINAROROONAN NG SPIRITO NI ROMAN;

( B.Q. ) AT SA SIMULA NOONG UNANG ARAW NA MGA NAGDAAN AT LUMIPAS NG PANAHON, SA PASIMULA

NI ROMAN NG SIYA'Y LUMABAS NA SA PARAISO; SI ROMAN AY NAGSIMULANG GUMAWA NG MGA LIHIM AT

MGA KASALANAN NA KANIYANG INILILIHIM SA MGA TAO DITO SA MUNDO AT NOON DIN AY NAGSIMULA

NA SI ROMAN NA HINDI IPAKILALA SA MGA TAO NA IISA LAMANG ANG AKING BANAL NA PANGALAN;

DEUS AMA ELOHIM .+. AT HINDI NI ROMAN GINAWANG ITURO NG WASTO ANG AKING IPINAGKALOOB

AT BANAL NA IPINAG-UTOS NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ANG BANAL NA KAUTUSAN NA AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB AY BANAL NA PAGKAIN AT MALINIS

NA INUMIN NG MGA KALULUWA AT NG MGA TAO SA BUONG MUNDO, ITO AY AKING BANAL NA SALITA;

AT ITO RIN ANG BUHAY NG MGA KALULUWA NA WALANG KATAPUSAN AT WALANG HANGGANANG

KALUWALHATIAN NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA TAO PARA SA KAPATAWARAN NG MGA NAGAWANG

KASALANAN AT KALIGTASAN NG BAWAT KANILANG MGA KALULUWA NA NABUBUHAY DITO SA MUNDO!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

NOONG UNANG ARAW SA PANAHON NG AKO ELOHIM AY NAGPASIMULA AT DUMAAN

SA BANAL NA KASULATAN NA AKING SALITA!!! AKO ANG ELOHIM NA NAGPAKILALA

SA BUONG MUNDO; AT ITO ANG ISA SA WIKA NA AKING SINABI AT BANAL NA SALITA!!!

SA AKING PAGKA-DEUS NA WALANG KATAPUSAN AT WALANG HANGGANAN

AKO ANG ELOHIM ANG BANAL NA ESPIRITO AT IISANG DEUS AMA SANCTISSIMO

NA WALANG MAAARING PUMANGALAWA O HUMIGIT SA AKIN; AT WALA RIN NAMANG MAAARING

MAKAGAYA SA AKING BANAL NA TINIG AT WIKANG SINALITA; AKO LAMANG ANG ELOHIM ANG IISANG

BANAL NA ESPIRITO ANG MAKAPAGSASALITA NA KAGAYA KO ANG DEUS AMANG BANAL NA IISA;

AT WALA NG IBA PANG DEUS ELOHIM ANG BANAL NA ESPIRITO NA KATULAD KO MALIBAN SA AKIN;

AT SA PANAHONG ITO AY AKING ITINAKDA ANG MAHAL NA ARAW NA AKING NILOOB AT IPINAHINTULOT

ANG PANAHON NGAYON AY AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! AKO ANG ELOHIM ANG BANAL

NA TINIG NA KUMAKATAWAN SA IISANG TAO AT BANAL NA ESPIRITO NA NAGSASALITA SA AKING

KINAKATAWAN NA AKING KATAWAN SA LUPA, AKO ANG ELOHIM ANG DEUS AMA SANCTISSIMO

AT IISANG BANAL NA ESPIRITO NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, ANG BUONG MUNDO AT

NG BUONG SANGSINUKOB ....+.... ANG AKING MGA NILIKHA SA BUONG MUNDO AT LAHAT NG

AKING MGA NILALANG SA BUONG KALUPAAN AY AKING NAKIKITA AT AKING NALALAMAN ANG

BAWAT MANGYAYARI AT NAKITA ANG MGA NAGANAP NA PANGYAYARI SA BUONG KALUPAAN AT

SA BUONG MUNDO, ITO AY AKING BANAL NA SALITA AT ITINATAK SA PAMAMAGITAN NG IISANG

MALINIS NA KASULATAN NA AKING INIHAHAYAG ANG MGA MENSAHE AT BANAL NA KAUTUSAN

PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT KAPATAWARAN NG MGA NAGAWANG KASALANAN

NG MGA TAO SA BUONG MUNDO!!! BATID KO ANG BAWAT SINASABI NG INYONG PAG-IISIP AT AKING

NALALAMAN ANG PINTIG AT TIBOK NA SINASABI NG INYONG MGA PUSO AT KALULUWA; ALAM KO

NA HINDI NINYO KAAGAD MADALING PANIWALAAN O MAUNAWAAN ANG AKING KAUTUSAN AT BANAL

NA SALITA SA AKING IISANG MALINIS NA KASULATAN SAPAGKAT AKING NAKIKITA AT NALALAMAN

ANG PAWANG KATOTOHANAN SA MGA TAONG NABUBUHAY SA PANAHON NGAYON, ANG MGA TAONG

HINDI MAKAPANIWALA SA AKIN AT MGA TAONG HINDI MATANGGAP NA IISA ANG TUNAY AT BANAL

NA AKING PANGALAN DEUS AMA ELOHIM .+. AT MGA TAONG HINDI MAKASUNOD NG TAMA

SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN

ABBA GINOONG MARIAE .+. KAYONG MGA TAO NA NAKATIRA AT NABUBUHAY DITO SA LUPA SA

BAWAT PANIG NG MUNDO, KAYONG MGA TAO NA HINDI KUMIKILALA AT HINDI SUMUSUNOD SA AKING

BANAL NA KAUTUSAN AY NAKAPIRING ANG INYONG MGA MATA AT HINDI KAYO MAKAKITA SAPAGKAT

ANG INYONG TAMANG PANINGIN AY BINULAG NG MASAMANG KAAWAY AT NG KANIYANG MGA

KAMPON NG KADILIMAN, UPANG HUWAG NINYONG MAKITA ANG TAMA AT TUNAY NA AKING BANAL

NA KAUTUSAN…. AT KAYONG MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA MUNDO AY NAGAWANG DAYAIN

NI ROMAN; SA PAMAMAGITAN NG IDINAGDAG NIYANG MGA KASULATAN SA DALAWANG AKLAT NA

KINIKILALA AT TANYAG ANG PANGALAN; NA SIYANG IPINALIT NIYANG PANGALAN SA BANAL NA AKLAT

NG KAUTUSAN NG GINAWA NI ROMAN ANG PAGSUWAY AT PAGLABAG SA AKING BANAL NA KAUTUSAN

AT SIYA AY NANANGAN SA SARILI NIYANG TALINO AT KALAKASANG TINATAGLAY; AT ANG DALAWANG

AKLAT NA IPINALIT NI ROMAN SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AY PINAKANG MALALIM NA LIHIM

NA KANIYANG ITINATAGO ANG TUNAY NA KASAYSAYAN SA MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA BUONG

MUNDO!!! SA PASIMULA ANG TUNAY NA KASAYSAYAN NG DALAWANG AKLAT NA TINUTUKOY SA AKING

BANAL NA KASULATAN; SILA AY NAGSIMULA NA IISANG AKLAT NA ITINAGO NI ROMAN ANG TUNAY NA

KASAYSAYAN AT IPINAGLIHIM SA MGA TAO DITO SA MUNDO!!! AT ANG IISANG AKLAT AY PINAGHIWALAY

NI ROMAN AT HINATI NIYA SA DALAWANG MAGKAIBA AT MAGKABUKOD NA PANGALAN AT ITINATAK

NI ROMAN ANG DALAWANG PANGALAN NG AKLAT NA KANIYANG PINAGHIWALAY SA SIMULA PA

NG PINALITAN NI ROMAN ANG TUNAY NA PANGALAN NG AKLAT AT BANAL NA KAUTUSAN!!!

AT ANG DALAWANG AKLAT NA KANIYANG IPINALIT AY DINAGDAGAN NI ROMAN NG MGA KASULATAN

NA KANIYANG ITINUTURO AT IPINAKILALA SA MGA TAO NA MABUTING ARAL!!! AT SILA ANG AKLAT

NA KAUNAHANG GINAMIT AT KATULONG NI ROMAN NG ITAGO NIYA ANG TUNAY NA LIWANAG NG

TAMANG KASULATAN AT BANAL NA SALITA SA AKLAT NG KAUTUSAN AT ITO AY ITINAGONG SIKRETO

AT IPINAGLIHIM ANG TUNAY NA KASAYSAYAN NG DALAWANG AKLAT NA PINAKANG MALALIM

NA LIHIM NI ROMAN SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO!!! ANG DALAWANG PANGALAN NG AKLAT

NA ITINUTURONG SALARIN NG AKING IISANG MALINIS NA KASULATAN AY SIYANG IPINALIT NI ROMAN

SA AKING BANAL NA KAUTUSAN; SILA ANG DALAWANG AKLAT NA PINAKANG TANYAG AT KILALANG-

KILALA ITO NG MGA TAO SA BUONG MUNDO! NA KUNG TAWAGIN NILA ANG ITINATAK NA PANGALAN

AT SIYA AY BANGGITIN, QURAN AT BIBLIYA; SILA ANG DALAWANG ULO NG AKLAT NA IISA ANG UTAK! 

NA ANG PUNONG PINANGGALINGAN NG AKLAT AT GUMAWA NG MORTAL NA KASALANAN AY SI ROMAN;

ANG PANGALAN NG AKLAT NI ROMAN NA TINURAN AY PINAKABANTOG SA MGA AKLAT AT KINIKILALA

NG MGA TAO DITO SA MUNDO, DAHIL SA MATIMTIMANG PARAAN NG ISANG TAONG PANTAS AT MATALINO;

ANG MGA GINAWANG KASALANAN AT LIHIM NI ROMAN PATI NA ANG KANIYANG GINAMIT NA PANGALAN

AY NAGAWA NIYANG ITAGO AT HINDI NAKITA NG MGA TAO AT NALIHIM SIYA SA BUONG MUNDO!!!

SAPAGKAT ANG KATOTOHANAN SA BANAL NA KASULATAN AY KANIYANG ITINAGO KAYA ITO AY NA-

LIHIM AT HINDI NALALAMAN NG MGA TAO SA BUONG MUNDO NA IPINAGLIHIM NI ROMAN ANG TUNAY

NA LIWANAG NG AKING BANAL NA KAUTUSAN; AT ANG SINASABING DALAWANG AKLAT NA ITINURO

AT TINUKOY NG BANAL NA KASULATAN, SILA AY MAGKASAMA AT IISA; ANG MAGKAISANG AKLAT

SA SIMULA PA NOONG UNANG PANAHON AY IPINAGLIHIM ANG TUNAY NA KASAYSAYAN AT SILA

ANG GINAMIT NA AKLAT AT KINATULONG NI ROMAN SA KAUNAHANG PAGKAKATAON NG GINAWA 

NIYA ANG MGA KASALANAN NA SIYANG PAGSUWAY AT PAGLABAG SA AKING BANAL NA KAUTUSAN….

ANG DALAWANG AKLAT NA ITINAGO AT IPINAGLIHIM SA MGA TAO ANG TUNAY NA KASAYSAYAN, SILA

AY LIHIM NA MAGKATULONG AT MAGKASAMANG ARMAS NA GINAGAMIT NI ROMAN SA PANDARAYA

AT ANG AKLAT AY KANIYANG SANGGALANG; SILA DIN ANG LIHIM NA AKLAT NA PINAGTATAGUAN

AT KUTA NG KANIYANG MGA KAMPON NA KINAROROONAN NG SPIRITO NI ROMAN, NA LUMULUKOB

SA MGA TAONG DUMULOG AT NAKIKISALO SA DALAWANG AKLAT NA KANIYANG BITAG AT APOY

NG KASALANAN; NA SIYANG KULUNGAN NG MGA KALULUWA NA NABIHAG AT MGA ALIPIN NI ROMAN

NA WALANG KAMALAY MALAY!!! NA ANG SALITA SA DALAWANG AKLAT AT MGA KASULATAN NA IDINAG-

DAG NI ROMAN HANGGANG SA PANAHON NGAYON AY PATULOY NILANG PINAGSASALU-SALUHAN AT NG

MGA TAONG KUMIKILALA SA DALAWANG AKLAT NA KANIYANG MGA NABIKTIMA; PANATIKO, PULITIKO,

SIYENTIPIKO, PAMAHALAAN-BATAS AT HUSTISYA NG TAO, TAONG BAYAN AT MGA RELIHIYOSO SA

BUONG MUNDO!!! NA HINDI NILA NALALAMAN NA ANG PAGKAING SALITA AT INUMIN NA KANILANG

PINAGSASALU-SALUHAN SA AKLAT AT KASULATAN NI ROMAN AY ISANG MATIMTIMAN AT MATALINO

NIYANG MGA PARAAN, NA MAKIKITA SA AKLAT NI ROMAN ANG MAGAGANDANG KWENTO AT

MGA KASAYSAYAN NA HINANGO NIYA SA TUNAY NA BUHAY AT DINAGDAGAN NG MGA KASULATAN

NA KANIYANG GINAMIT NA MABUTING HALIMBAWA, UPANG ANG MARINIG SA KASULATAN NA SINASABI

SA AKLAT NI ROMAN AT ANG MAKITA NG MGA TAO SA KANILANG PANINGIN AY KALIGTASAN AT

KABUTIHAN ANG ITINUTURONG ARAL, NG HINDI NILA MAKITA AT HINDI MALAMAN ANG KATOTOHANAN

NA ANG AKLAT NI ROMAN AY GINAGAMIT NIYA AT KATULONG SA PAGGAWA NG MGA KASALANAN!

AT KASAMANG ITINURO NI ROMAN ANG PAGGAMIT SA KAPANGYARIHAN NG BATAS AT PARAAN

SA PAGHATOL NG HUSTISYA, NA ITINATAK NIYA ANG MGA KASULATAN SA AKLAT NG MGA PANTAS

NA SINASALIKSIK AT PINAG-AARALAN; SUBALIT BAGO PA TINAGLAY NI ROMAN ANG KAPANGYARIHAN

NG BATAS NA AKING IPINAHINTULOT NA LUMITAW DITO SA LUPA, SA UNANG PASIMULA NG BATAS ITO

AY NAGBUHAT AT DUMAAN SA LIWANAG AT SIKAT NG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN!!!

ITO ANG UNANG PASIMULA KAYA NAGKAROON NG BATAS DITO SA LUPA; NA TINAGLAY NI ROMAN

ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS SA KANIYANG PAMUMUNO NG AKING IBIGAY ANG PAHINTULOT

SA UNANG PASIMULA NG BATAS DITO SA LUPA! AT ITINAGO NI ROMAN ANG TAMANG KASAYSAYAN

NG TUNAY NA KASULATAN AT IPINAGLIHIM NIYA ANG NAKATATAK SA AKLAT NG KAUTUSAN….

SAPAGKAT SI ROMAN AY ISANG MATALINO AT KASAMA SIYANG NABUBUHAY NG MGA TAO DITO

SA MUNDO, ALAM NI ROMAN NA ANG KANIYANG MGA GINAWANG KASALANAN AY MAGBUBUNGA

NG KAGULUHAN DITO SA LUPA KAYA SA KANIYANG MAKAMANDAG NA PAMUMUNO NOONG UNANG

PANAHON AY NAGPATUPAD SI ROMAN NG KANIYANG SARILING KAUTUSAN AT SINAMANTALA NIYA

ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS NA AKING IPINAHINTULOT; ITINURO NI ROMAN ANG PAGGAMIT

SA KAPANGYARIHAN NG BATAS AT PARAAN SA PAGHATOL NG HUSTISYA UPANG ANG MAGKASALA

AT LUMABAG SA KANIYANG ITINAYO AT ITINATAG NA PAMUNUAN AY SIYA DIN ANG BATAS NA UMUUSIG

AT HUSTISYANG HUMAHATOL, AT ITO AY NANGYARI NOONG UNANG PANAHON SA ILALIM NG KANIYANG

MAKAMANDAG NA PAMUMUNO; DAHIL SA BATAS AT NINGNING SA LIBRO NG KASULATAN AT KAPANG-

YARIHAN; SA KANIYANG PAMUMUNO AY IPINAGPALIT NI ROMAN ANG KANIYANG KALULUWA AT

MAGANDANG BUHAY SA BANAL NA KALANGITAN, NA AKING TRONO AT KAHARIAN NA KINAROROONAN

AT KAMAHAL MAHALAN!!! SINAMANTALA NI ROMAN ANG KAPANGYARIHAN NG AKING BATAS AT

KASULATAN NG SIYA AY MANANGAN SA KANIYANG SARILING KATALINUHAN AT TAGLAY NA KALAKASAN;

SA SIMULA NG NILABAG NI ROMAN AT NILAKTAWAN ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN AT NG

MAGSIMULA PA ITO AY NOONG UNANG PANAHON HANGGANG SA MAKARATING SA PANAHON NGAYON;

KAYA KAHIT NOON PA MAN SA SIMULA NOONG UNANG PANAHON NG GINAWA NI ROMAN ANG MGA

KASALANAN HANGGANG SA PANAHON NGAYON; KAYONG MGA TAO DITO SA MUNDO AY MGA BULAG

AT WALA SA TAMANG PANANAMPALATAYA! KAYA HINDI NINYO NALALAMAN ANG BAWAT LUNGGA NA

PINAGTATAGUAN NI ROMAN SA KANIYANG PATULOY NA PAGGAWA NG MGA KASALANAN, KATULONG

NIYA AT GINAGAMIT ANG BATAS, SIMBAHAN AT MGA RELIHIYON, PANTAS AT MGA MATATALINO; AT

HIGIT SA LAHAT ANG BIBLIYA AT QURAN! NA PINAKANG MAKAMANDAG SA LAHAT NG MGA AKLAT

AT PINAKANG MALALIM NA LIHIM NI ROMAN SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO; NA SIYANG PINAKA

MATIMTIMAN AT PINAKA MATALINONG KAPAMARAANAN NA GINAGAMIT NI ROMAN DITO SA MUNDO….

SI ROMAN ANG UTAK NG MUSLIMANO SIYA'Y ISANG PANTAS AT MATALINONG TAO ANG PUNONG SIKRETO

NG MGA ROMANO; NA HINDI NIYA INILALANTAD ANG ANYO AT TUNAY NA KANIYANG MUKHA SA MGA TAO

AT ITINATAGO NI ROMAN ANG KANIYANG PAGKATAO AT HINDI SIYA NAGPAPAKILALA SA KANIYANG

PANGALAN NA SI ROMAN AY ISANG TAO; SI ROMAN AT ANG KANIYANG SPIRITO ANG NAGSASALITA SA

NAKAUPO SA BATIKANO; SI ROMAN ANG KANILANG PUNONG MATALINO AT TUSO SA PAGKASUPREMO!!!

AT ANG DALAWANG AKLAT NA TINURAN NA KANIYANG ARMAS AT SANGGALANG NA GINAWA NIYANG

BITAG AT KULUNGAN NG MGA KALULUWA AY TAHANANG SIKRETO NA KINAROROONAN NG SPIRITO

NI ROMAN; AT PINAKANG MALALIM NA LIHIM NA PINAGKULUNGAN NG MGA BIHAG AT ALIPIN NIYANG

MGA KALULUWA NA WALANG KAMALAY MALAY…. AT SA PANAHONG ITO KAYONG MGA TAO NA NABU-

BUHAY DITO SA MUNDO NG KAYOY MAGISING AT NAGKAMALAY SA SIMULA PA NG KAYOY ISILANG AT

MAGING TAO; ANG KATURUAN AT MGA RELIHIYON NA NAKITA NG INYONG MGA MATA AT NATUTUNAN

SA BAWAT INYONG MGA NINUNO AY MGA DOKTRINA AT MALING ARAL NG PANANAMPALATAYA,

NA ITINURO AT PAMANA NI ROMAN SA MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA LUPA NA LUMAGANAP

AT PATULOY NA KUMAKALAT SA BUONG MUNDO, AT NAGSIMULA ANG MGA KASALANAN AT PAGGAWA

NI ROMAN NG MGA KASALANAN NA HUMAHAWA SA MGA TAO AT NANGANGANAK NG MGA KASALANAN

AY NOONG UNANG PANAHON NG SINUWAY NI ROMAN AT NILABAG ANG AKING BANAL NA KAUTUSAN,

SA SIMULA NG IPAGLIHIM NI ROMAN ANG AKING IISANG BANAL NA PANGALAN; DEUS AMA ELOHIM .+.

AT ANG AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN;

ABBA GINOONG MARIAE .+. AT PAGKATAPOS NIYANG IPAGLIHIM ITO SA MGA TAO ANG KASUNOD

NA GINAWA NI ROMAN AY PINALITAN NIYA ANG PANGALAN NG AKLAT NA UTUS…. ITO ANG TUNAY

NA PANGALAN NG AKLAT NA AKING BANAL NA KAUTUSAN…. AT IPINALIT NI ROMAN ANG PANGALAN

NG AKLAT NA KUNG TAWAGIN NILA AT TINUTURAN ANG PANGALAN; QURAN AT BIBLIYA!! AT SIYA AY

PATULOY NA GUMAGAWA NG MGA KASALANAN HANGGANG SA PANAHON NGAYON SA PANGALAN

DIN NIYANG ROMAN NA KANIYANG ITINATAGO AT IPINAGLIHIM!!! AT SA PATULOY NA PAGGAWA NI ROMAN

NG MGA KASALANAN AT NG KANIYANG MGA KAMPON SA SIMULA PA NOONG UNANG PANAHON

HANGGANG MAKARATING SA PANAHON NGAYON NA AKING ITINAKDA ANG MAHAL NA ARAW;

ANG PANAHON'G ITO AY AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! AT SA KANIYANG GINAWANG PAGSUWAY

AT PAGLABAG SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN AY NAGBUNGA ANG KANIYANG ITINANIM

AT MGA GINAWANG KASALANAN AT NANGANAK NG IBAT IBANG URI NG SEKTA O MGA RELIHIYON

NA NAGTUTURO NG IBAT-IBANG ARAL AT MGA DOKTRINA SA BAWAT KANILANG MGA SIMBAHAN O

SAAN MANG DAKO NA KANILANG PINAGTITIPUNAN NA TINATAWAG NILA AT KINIKILALANG

PANANAMPALATAYA; NA LUMAGANAP DITO SA LUPA AT HANGGANG SA NGAYON AY PATULOY NA

KUMAKALAT SA BUONG MUNDO!!! AT KAYA PATULOY NA GUMAGAWA SI ROMAN NG MGA KASALANAN

UPANG HINDI MAKALAYA ANG KANIYANG MGA NABIHAG AT ALIPING MGA KALULUWA; AT AAYAW NIYA

NG MAHAHANGO SA APOY AT HIRAP NG PAGKAKASALA NA SIYANG KAGUSTUHAN NI ROMAN UPANG

SILA AY MAKASAMA SA WALANG HANGGANANG SAKIT AT APOY NA PARUSA; NA SIYANG WALANG

KATAPUSANG HIRAP AT PAGDURUSA!!! KAYA GINAWANG ITAGO NI ROMAN AT IPINAGLIHIM SA MGA TAO

AT SA BUONG MUNDO ANG AKING IISANG BANAL AT TUNAY NA PANGALAN DEUS AMA ELOHIM AT

ANG AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

SAPAGKAT ALAM NI ROMAN NA ITO ANG SUSI UPANG MAKALAG ANG MGA TAO SA TALI AT GAPOS

NG KASALANAN AT MAHANGO ANG MGA KALULUWA SA HIRAP AT SAKIT NA IDINULOT AT BUNGA

NG MGA KASALANAN; NA GINAWA NI ROMAN NG SINUWAY NIYA AT NILABAG ANG AKING BANAL NA

KAUTUSAN!!! NA SI ROMAN ANG NAGTULAK SA MGA TAO SA APOY NG KAPAHAMAKAN AT NAGHAHATID

SA PARUSA AT SAKIT NA WALANG KATAPUSAN AT KAHIRAPAN NA WALANG HANGGANAN….

AT NARITO ANG SUSI NA AKING BANAL NA KAUTUSAN; PARA SA KAPATAWARAN NG MGA

NAGAWANG KASALANAN AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..


( UTUS….DEUS….AM.. ) .+.

NARITO ANG AKING BANAL NA SALITA AT MALINIS NA KASULATAN NA NAGTUTURO

NG TAMANG PAGTAWAG SA AKIN AT PANALANGIN; AT ITO AY AKING IPINAKIKILALA

PARA SA KALIGTASAN NG MGA TAO AT MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO!!!
DEUS AMA ELOHIM ANG AKING IISANG BANAL NA PANGALAN AT AKING

ITINURO ANG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ANG SINUMANG TAO NA KUMIKILALA SA AKIN AT MGA TAONG NAGSASABI NA MAYROON SILANG

PANANAMPALATAYA KUNG TALAGANG KAYO'Y TUNAY NA SUMASAMPALATAYA AT KUMIKILALA SA AKIN;

BAKIT HINDI NINYO AKO SUBUKAN SA TAMANG PAGTAWAG SA AKIN AT PANANALANGIN!!!

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

DUMATING NA ANG AKING ITINAKDA SA TAMANG PANAHON AY AKING IPINAHINTULOT ANG HULING

BILANG NA NILALAKARAN NG MAHAL NA ARAW; ANG PANAHON NGAYON NG MGA HIMALA AY AKING

BANAL NA PAGHUHUKOM AT ITO AY MASASAKSIHAN NG MGA TAO DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO….

AT KAYONG MGA TAO SA HINDI NINYO INAASAHANG PAGKAKATAON AY TATAMAAN KAYO NG KAHIRAPAN

NA LUBHANG MASAKIT AT MABIGAT SA INYONG BAWAT KALOOBAN, NA INIHAHATID NG PAPURI AT TUWA

NG APAT NA ELEMENTO; TUBIG, APOY, HANGIN AT LUPA! MADAMING TAHANAN ANG MAWAWASAK AT

GUGUHONG MGA GUSALI, MAPIPINSALA ANG MGA KABUHAYAN AT MARAMING TAO ANG MAMAMATAY,

MASASAKTAN AT MASUSUGATAN, NA HINDI KAYANG PIGILAN NG SINUMANG TAO ANG BANAL NA TUWA

AT PAGPUPURI SA AKIN NG APAT NA ELEMENTO NA YUMAYANIG NG MALAKAS AT UMiiKOT SA BUONG

MUNDO!!! NA KASAMA ANG IBAT IBANG URI NG HIMALA NA HINDI PANGKARANIWAN AT TATAHAKIN

ANG SINUMANG TAO NA NABUBUHAY DITO SA MUNDO NA WALA SA TAMANG PANANAMPALATAYA! AT

KAKAPIT SA INYONG BAWAT KATAWANG LUPA ANG KAMANDAG NG SAKIT NA HINDI KAYANG MALUNASAN

NA MABILIS HUMAWA O KUMAPIT SA MGA TAO AT MADARAMA NG BUONG KALAMNAN AT LUPANG

KATAWAN ANG BAGSIK NG SAKIT NA TUMATAGOS ANG KAHIRAPAN HANGGANG SA KALULUWA!

AT SA ORAS NA KAYOY NAKALUGMOK NA SA DUSA NG KAHIRAPAN AT SAKIT NA WALANG LUNAS

AY HAHANAPIN NA NINYO ANG KAMATAYAN; AT IIBIGIN PA NINYO NA KAYO AY MAMATAY! SUBALIT

ANG KAMATAYAN AY MALALAYO SA INYO AT ITO AY HINDI NINYO KAAGAD MASUSUMPUNGAN; AT

MAAALAALA NINYO AKO, DAHIL SA AKING IBINIGAY NA MGA PALATANDAAN AT MGA MENSAHE NA

TUNAY AT PAWANG KATOTOHANAN ANG AKING BANAL NA SALITA NA IPINAPATOTOO SA MGA TAO

AT INIHAYAG SA BUONG MUNDO SA PAMAMAGITAN NG AKING IISANG MALINIS NA KASULATAN!!!

AT MAKIKILALA AKONG LUBOS NG MGA TAONG TINANGGAP ANG AKING BANAL NA KAUTUSAN

NA MAKASUSUNOD SA PAMAMAGITAN NG TAMANG PAGTAWAG SA AKIN AT TUNAY NA PANANAM-

PALATAYA NA TAGLAY ANG KALINISAN AT KATAPATAN NG PAGSUNOD SA AKING BANAL NA IPINAG-

UTOS NA MANALANGIN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. SAPAGKAT

DITO NINYO MASUSUMPUNGAN ANG KALIGTASAN AT KAPATAWARAN SA MGA GINAWANG KASALANAN

NA MAGDUDULOT NG LUNAS AT KAGAMUTAN SA MGA KALULUWA AT KATAWANG LUPA NG MGA TAONG

TUMATANGIS AT TUNAY NA NAHIHIRAPAN; AT KAYONG MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA LUPA

AT SA BUONG MUNDO AY KIKILALA SA AKIN AT MANINIWALA KAYO, NA AKO LAMANG ANG TUNAY

NA MAKAPANGYARIHAN ANG ELOHIM NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA WALANG

HANGGANAN…. SAPAGKAT NANGYARI SA MGA TAO AT TUMAMA SA INYONG KATAWANG LUPA ANG

HIRAP AT SAKIT NA WALANG KATUMBAS NA TUMATAGOS HANGGANG SA INYONG MGA KALULUWA!!!

DAHIL KAYONG MGA TAO AY NAGING MASUWAYIN SA AKIN AT MATITIGAS ANG INYONG MGA ULO;

GINAWA NINYO ANG MORTAL NA MGA KASALANAN! KAYA AKING NILOOB NA LUMITAW ANG TABAK

NA NAGNININGAS ANG APOY AT BANAL NA  LIWANAG NG AKING ESPIRITO; AT UMIRAL ANG MATUWID

NA PAGHATOL NA AKING HUSTISYA AT INUSIG KAYO NG AKING BATAS NA MALINIS ANG KAPANGYARIHAN

AT HUKOM NA MAKATARUNGAN, ITO AY AKO NA AKING IISANG BANAL NA PANGALAN AT ANG TIPAN

NA AKING ITINATAK SA BANAL NA AKLAT NG KAUTUSAN; O DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

ANG TABAK NA MALIWANAG AT APOY NA MANINGAS AY AKING BANAL NA SALITA AT ESPIRITO

NA MATUWID ANG HUSTISYA AT BATAS NA HUMAHATOL; AT SA PAMAMAGITAN NG TAMANG PAG-

SUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AY AKING IPINAGKALOOB ANG KALIGTASAN NA TAGLAY

ANG KAPANGYARIHAN AT BALUTI NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

ANG TABAK NA APOY NA NAGLILIWANAG AT HUKOM NA MAKATARUNGAN AY AKING BANAL NA ESPIRITO

AT KAUTUSAN…. AT DAHIL SA MGA TAONG WALA SA TAMANG PANANAMPALATAYA AY AKING IPINATUPAD

ANG MGA HIMALA AT IPINAHINTULOT NA TUMAMA ITO SA MGA TAO AT MANGYARI SA BUONG MUNDO,

UPANG KAYO'Y MAPIGILAN SA KASAMAAN AT MAPUTOL ANG PAGGAWA NG MGA KASALANAN;

AT ANG PAGLABAG SA AKING BANAL NA KAUTUSAN NA GINAWA NI ROMAN AY ITINURO NIYA AT

IPINAMANA SA MGA TAO NA SIYANG NAGDULOT NG KAHIRAPAN AT SAKIT NA WALANG LUNAS NA

TUMAMA SA KALUPAAN AT LUMAGANAP SA BUONG MUNDO; NA NAGHAHATID SA MGA KALULUWA

NG PARUSANG APOY AT SAKIT NA KAHIRAP-HIRAPAN NA WALANG KATUMBAS ANG PAGDURUSA.

SUBALIT DAHIL SA MALAKI ANG AKING PAG-IBIG AT BANAL NA WALANG HANGGANAN AY AKING

IPINAGKALOOB ANG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG AKING

TIPAN AT BANAL NA KAUTUSAN NA AKING SALITA AT BANAL NA ESPIRITO; NA AKING SAKLOLO AT AWA

NA WALANG KAPANTAY AT HINDI MAGMAMALIW!!! KAYA NGA AKING IPINAGKALOOB ANG NAPAKAGANDA

PANG PAGKAKATAON SAPAGKAT ANG KAHALAGAHAN NG PANALANGIN NA AKING ITINURO AY PARA

SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT NG MGA TAONG TUNAY NA PINAGSISIHAN ANG LAHAT NG MGA

NAGAWANG KASALANAN, NA SUMUNOD SA TAMANG PANANALANGIN NA TUNAY ANG KALINISAN AT

KATAPATAN SA AKING BANAL NA KAUTUSAN…. SUBALIT AKING IPINAPAALAALA ANG BANAL NA

KATOTOHANAN AT ITO AY AKING SINASABI SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO; NA HINDI LAHAT NG

MGA TAONG KUMIKILALA AT TUMATAWAG SA AKIN NG DEUS AMA ELOHIM ELOHIM .+. HINDI LAHAT NG

TUMAWAG SA AKIN AY AKING KINIKILALA O PAGBIBIGYAN; MALIBAN LAMANG DOON SA MGA TAONG

IBINIGAY SA AKIN ANG BUONG LOOB NA PAGTITIWALA SA PAMAMAGITAN NG TAMANG PAGSUNOD

NA TUNAY ANG KALINISAN AT KATAPATAN SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA DUMADALANGIN

SA ARAW ARAW NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. GANITO ANG

TAMANG PANANALANGIN NA DAPAT PAMARISAN NG LAHAT ANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA AT

ANG TAMANG PAGTAWAG SA AKIN NG MGA TAONG AKING KINIKILALA AT TINUTUGON ANG PANALANGIN;

NA PINAGBUBUKSAN KO NG BANAL NA PINTUAN NG KALANGITAN AT TUMUTULOY ANG PANALANGIN

SA AKING KAHARIAN AT TRONO NA KAMAHAL MAHALAN NA AKING KINAROROONAN….

AT NGAYON AY MULI AKONG NAGSASALITA SA PAMAMAGITAN NG SULAT AY AKING SINASABI

ANG PAWANG KATOTOHANAN; PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO NA NABUBUHAY

DITO SA MUNDO…. NA MAGING MASIKAP KAYO AT MATATAG NA GAMPANAN ANG TAMANG PAGSUNOD

SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AT PAGBUTIHAN ANG MATIYAGANG PANANALANGIN SA ARAW ARAW

NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. SAPAGKAT ANG PANANAMPALATAYA

NG SINUMANG TAO NA HINDI GINAGAWA ANG TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN,

SILA AY MGA HUWAD AT ANG KANILANG PANANAMPALATAYA AY AKING IBINIBILANG SA PATAY;

AT SA PANANAMPALATAYA NILANG PINAGLILINGKURAN AT PINAPANIWALAAN NA SALUNGAT AT LABAG

SA AKING BANAL NA KAUTUSAN; NA ANG KANILANG LAYUNIN AT HILIG NA SINUSUNOD AY PANSARILI

LAMANG KAGUSTUHAN AT PITA NG BAWAT KATAWAN NILA AT LAMAN! HINDI NILA MAKAKAMTAN DOON

ANG BUHAY SA LANGIT NA WALANG HANGGANAN ANG KALUWALHATIAN…. AT ANG MGA TAONG

NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO NA MAYROONG LIWANAG SA TAMANG PAG-IISIP

NA KAYANG GAMPANAN ANG MANALANGIN, SUBALIT HINDI SUMUSUNOD SA AKING BANAL NA

IPINAG-UTOS; SILANG HINDI MGA SUMUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN AY WALANG PUWANG

NA MAKAPASOK SA AKING BANAL NA KAHARIAN AT HINDI NINYO MAKAKAMTAN ANG BUHAY AT

KALUWALHATIAN SA LANGIT NA AKING TRONO AT KAMAHAL MAHALAN NA WALANG KATAPUSAN

AT WALANG HANGGANAN…. AT DITO SA KALANGITAN NA AKING KAHARIAN AT BANAL NA KINA-

ROROONAN; ANG MGA KALULUWA AY NAMUMUHAY SA TUWA AT KABANALAN NG KAPAYAPAAN NA

WALANG HIRAP AT KAMATAYAN! AT ANG LAHAT NG MGA SUMUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN

NA TUNAY ANG KALINISAN AT KATAPATAN, AKING IPAGKAKALOOB SA BAWAT INYONG KALULUWA

ANG BANAL NA  KALUWALHATIAN NA WALANG KATAPUSAN AT WALANG HANGGANAN!!!

KAYA KAYONG MGA TAO SA BUONG MUNDO AY AKING TINATAWAGAN, SUBALIT ITO AY WALANG

SAPILITAN; SAPAGKAT BANAL ANG AKING SALITA AT TINIG NG PAANYAYA PARA SA INYONG LAHAT;

AT SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS NA KASULATAN NA AKING ITINATAK AY MAKIKITA ANG

LIWANAG NA AKING IPINAGKALOOB AT BANAL NA KAUTUSAN PARA SA KALIGTASAN AT KAPATAWARAN

NG MGA NAGAWANG KASALANAN; KAYA DAPAT NA KAYONG MAKIISA SA TAMANG PANANALANGIN

AT MAGKAISA KAYONG LAHAT SA TUNAY NA PANANAMPALATAYA NA MANALANGIN

SA ARAW ARAW NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.

UPANG KAYO AY MAHANGO SA NAKAHAMBA'NG HUKAY NG KAHIRAPAN AT SAKIT NA WALANG

LUNAS NA IDINULOT NG MGA NAGAWANG KASALANAN, NA SIYANG NAGTULAK AT NAGHUHULOG

SA APOY NA PUNONG PUNO NG KAHIRAPAN AT SAKIT NA WALANG HANGGANAN NA TINAWAG

SA PANGALANG IMPYERNO AT SINASABING DUSA NA WALANG KATAPUSAN...

KAYA NGA; NARITO AKO NGAYON ANG ELOHIM AT NAGHAHARI ANG AKING BANAL NA PAG-IBIG

NA PINAKANG MALAKI SA LAHAT AT WALANG HANGGANAN; ITO AY AKING IPINAMAHAGI AT

INIHAHAYAG ANG KATOTOHANAN NG AKING BANAL NA SALITA AT TIPAN NG KAUTUSAN!!!

NG AKING IPAGKALOOB AT ITURO ANG TAMANG PAGTAWAG SA AKIN AT PANANALANGIN AY BANAL

NA PAG-IBIG NA WALANG KATAPUSAN AT WALANG HANGGANAN, ITO ANG TUNAY NA KORDERO

NA AKING IPINAGKALOOB AT BANAL NA ESPIRITO ANG TUMUBOS NA NAKAPAG-AALIS NG MGA

KASALANAN AT NAGLILINIS SA MARUMING PAG-IISIP, SA PUSO AT KALULUWA NG MGA TAO;

AT NAGHAHATID NG KALIGTASAN NA IDINUDULOT ANG LUNAS AT KAGAMUTAN SA MGA KALULUWA

NG MGA TAONG TUMATANGIS AT TUNAY NA NAHIHIRAPAN! PARA ITO SA IPAGPAPATAWAD NG

MGA KASALANAN AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO….

O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.

ITO ANG TINIG NA BUMUBUKAL NG BANAL NA SALITA MULA SA MALINIS NA PUSO NG KRISTO

HESUS, SA PAMAMAGITAN NG IISANG BANAL NA ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.

NAPAKAHALAGANG TAGLAY SA BUHAY AT KALULUWA NG MGA TAO ANG BENDISYON NG PAGSUNOD

SA TAMANG PANANAMPALATAYA BUHAT SA KABANALAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN

ABBA GINOONG MARIAE .+. NA DAPAT NINYONG TANGGAPIN AT MANALANGIN SA ARAW-ARAW

NG BANAL NA PANALANGIN NA AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB, ABBA GINOONG MARIAE .+.

SAPAGKAT ITO ANG MAGHAHATID SA INYONG LAHAT SA TUNAY NA KALIGTASAN NA ITINATANIM

ANG KAPAYAPAAN SA PUSO'T KALULUWA; AT BASBAS NA MALINIS SA LOOB NG BAKURAN,

SA TAHANAN AT PAMUMUHAY, SA MGA PAGKAIN, TUBIG AT MGA INUMIN….

AKO ANG ELOHIM .+. ANG BANAL NA ESPIRITO AT TINIG NG SANTO CRISTO NA IISANG NAGSALITA….

AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA, NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA NG BUONG MUNDO AT

NG BUONG SANGSINUKOB…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK

AT NAGSALITA SA MALINIS NA PUSO NG KRISTO HESUS AT AKING BINIGKAS ANG BANAL NA SALITA

AT MGA KATAGANG ITO!!! JEHOVA SANCTE TATEM MIHAM; HINDI DAPAT MAGSINUNGALING ANG

MGA TAO AT MAG-INGAT SA PAGSASALITA ANG SINUMANG TAO NA MAGSABI NA WALA SIYANG

KALULUWA! UPANG HUWAG KAYONG MAPAHAMAK AT HINDI MAPABILANG SA HANAY NG MGA HAYOP

NA KINAKATAY AT INILULUTO; SAPAGKAT SA SIMULA PA SA UNANG PASIMULA NG AKING NILALANG

ANG KAUNA-UNAHANG TAO, ITO'Y AKING NILIKHA NA MAYROONG KALULUWA! AT KAYONG MGA TAO

AY HINDI KATULAD NG MGA HAYOP NA WALANG KALULUWA; MAS MATAAS ANG URI AT KALIDAD

NG INYONG DUGO AT MAS MATIMBANG ANG BUHAY AT KALULUWA NG BAWAT SINUMANG TAO

KAYSA ALIN MANG MGA HAYOP! AT MAS MAHALAGA KAYO SA AKIN, SAPAGKAT ANG TAO NG AKING

NILIKHA AY PINAGKALOOBAN KO NG PUSO'T KALULUWANG MAPAGMAHAL, NA MAYROONG

KAKAIBANG UGALI AT HIYA NA HINDI KATULAD SA UGALI AT ASAL NA IPINAKIKITA NG MGA HAYOP;

KAYA ANG MASAMANG UGALI AT KAWALAAN NG PAGGALANG NA MAKIKITA AT GINAGAWA NG

MGA HAYOP AY HINDI DAPAT PAMARISAN NG MGA TAO; SAPAGKAT SILA'Y AKING NILIKHA NA MGA

HAYOP AT SILA'Y WALANG KALULUWA; HINDI SILA KATULAD NG PAG-IISIP AT URI NG PUSO

NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA TAO, NA MAY KALULUWANG WALANG KAMATAYAN AT

MANANATILING BUHAY ANG INYONG BAWAT KALULUWA MAGPAKAILAN PA MAN!

AT ANG MGA KALULUWA NG TAO SA BAWAT INYONG KATAWANG LUPA AY MAYROONG KATAPUSAN

AT HANGGANAN; AT ITO'Y MANGYAYARI SA ORAS NA DUMATING NA SA INYONG KATAWANG LUPA ANG

NAKATAKDANG KAMATAYAN! AT ANG KALULUWA NG MGA TAONG PUMANAW O NAMATAY AY HUMIHIWALAY

AT LUMILISAN SA KATAWANG LUPA NG SINUMANG TAONG NAMATAY! NA MAAARING MAKAPASOK AT

MAKARATING SA LANGIT NA AKING BANAL NA KAHARIAN ANG BAWAT KALULUWA NG MGA TAONG

NAMATAY O PUMANAW; UPANG KAYO'Y MABUHAY SA KALUWALHATIAN AT KAPAYAPAAN NA PUNONG

PUNO NG PAGMAMAHAL AT TUWA SA ISA'T ISA NA INYONG MADARAMA! NA AKING GRASYA AT MGA BIYAYA

MULA SA AKING PAG-IBIG AT KABANALAN SA LANGIT SA AKING PILING AT BANAL NA KAHARIAN,

NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWANG SUMALANGIT NA WALANG HANGGANAN!!!

SUBALIT  ANG MGA HAYOP NG AKING NILALANG SILA'Y  PARA SA LUPA AT KAILAN PA MAN AY HINDI

MAAARING MAGMANA NG BUHAY SA LANGIT NA WALANG HANGGANAN; SAPAGKAT ANG MGA HAYOP

NG AKING NILIKHA AY WALANG KALULUWA! AT MAGING SA KAMATAYAN NG MGA HAYOP HANGGANG

SA WAKAS NG PANAHON ANG MGA HAYOP NA NABUHAY SA LUPA; SILA'Y MANANATILING HAYOP

AT MAGPAKAILAN PA MAN ANG MGA HAYOP NA AKING NILIKHA AY WALANG KALULUWA….

AT KAYONG MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, DAHIL SA MALAKI ANG

AWA AT PAGMAMAHAL SA INYO NA IPINAKITA SA AKIN NG CRISTO JESUS; MULA SA KALANGITAN

AY NANAOG ANG AKING BANAL NA ESPIRITO AT AKO ANG ELOHIM ANG BANAL NA ESPIRITO NA

LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG TUNAY NA CRISTO…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG NAGSALITA NG

AKING IBINIGAY ANG PAHINTULOT AT BASBAS NA MALINIS SA MGA PAGKAIN, TUBIG AT MGA INUMIN….

AT AKING SINABI PARA SA BUONG MUNDO ANG WIKA AT MGA KATAGANG ITO; PWEDE NINYONG

KAININ ANG ANUMANG URI NG KARNENG HAYOP NA GUSTO NINYONG KAININ! SUBALIT  ANG

PAHINTULOT NA AKING IBINIGAY AY MAYROONG LIMITASYON PARA SA KAPAYAPAAN…. AT ITO'Y

KAILANGAN'G IPATUPAD SA TAMANG PARAAN AT MALINIS NA PAGSUNOD SA TUNAY NA BATAS

NA NAGBUHAT SA AKING MABUTING KALOOBAN AT BANAL NA KAUTUSAN…. ITO ANG AKING

SINANG-AYUNAN NG AKO'Y PUMAYAG, NA DAPAT KAYONG MAGPASAKOP SA MALINIS AT TUNAY

NA BATAS NA DAPAT IGALANG SA BAWAT PAMUNUAN AT NG MGA TAO SA BUONG MUNDO!!!

AT GANITO NA DAPAT IPATUPAD ANG TUNAY NA BATAS NG MGA TAONG NAKALUKLUK SA

PANUNUNGKULAN NA SILANG INAASAHAN NG KARAMIHAN AT SINASANDIGAN NG TAONG BAYAN;

KAYONG MGA NAKALUKLOK SA PANUNUNGKULAN NA NAGTATAGLAY NG KAPANGYARIHAN SA ILALIM

NG BATAS AT KAUTUSAN BUHAT SA PAHINTULOT NG PAMAHALAAN; IBINIBIGAY KO SA INYONG LAHAT

ANG BABALA AT PAG-IINGAT SA PAGSUNOD SA NGALAN NG TUNAY NA BATAS AT KATAPATAN SA TAMANG

PAGLILINGKOD SA TAONG BAYAN! AT NGAYON AY AKING ITINURO AT IBINABAHAGI SA BUONG MUNDO,

SA PAMAMAGITAN NG AKING KASULATAN NA INIHAHATID SA MGA TAO ANG KALIGTASAN AT TUNAY

NA KAPAYAPAAN PARA SA IKABUBUTI NG LAHAT…. AT NARITO SA BANAL NA KASULATAN ANG

TAMANG PAMANTAYAN NG PAGSUNOD SA TUNAY NA BATAS NA AKING IPINAGKALOOB….

NAKAATANG SA BALIKAT ANG TUNGKULIN AT KRUS NG TUNAY NA PAGLILINGKOD SA MGA PUNONG

LUMUKLOK SA PANUNUNGKULAN AT SA LAHAT NG KAWANI NG PAMAHALAAN NA NAGPAPATUPAD

NG BATAS PARA SA MABUTING KAPAKANAN NG TAONG BAYAN AT SA BUONG MUNDO….

AT KRISTO ANG TUNAY NA NAKAPIRING AT HUWARAN NA AKING INILARAWAN NA DAPAT PAMARISAN

PATUNGKOL SA TAMANG BATAS AT MALINIS NA HUSTISYA NG HUKOM NA MAKATARUNGAN….

AT ANG PAGLALARAWAN NG TUNAY NA PAGSUNOD SA TAMANG BATAS AT MALINIS NA HUSTISYA NG

MAKATARUNGANG HUKOM AY IPINAKITA NG CHRISTO JESUS SA KASULATANG ITO AT INILARAWAN….

MAHIGPIT NA HAWAK NG KALIWA'T KANANG KAMAY NG ISANG LALAKING NAKAPIRING ANG TABAK

NA SANDATA AT TIMBANGAN NA MAHABANG PANUKAT NA PATAS AT PARIHAS PARA SA LAHAT!!!

AT NARITO ANG INILARAWAN NG SANTO KRISTO PATUNGKOL SA TAMANG BATAS AT MALINIS

NA HUSTISYA NG HUKOM NA MAKATARUNGAN…. ITO ANG MABUTING HALIMBAWA

AT HUWARAN NA DAPAT IPATUPAD AT PAMARISAN SA BUONG MUNDO!!!

( 1.) MAHIGPIT NA HAWAK NG KANANG KAMAY ANG TABAK NA NAGLILINGAS AT

       SANDATANG APOY NA TUMUTUGIS SA LAHAT NG GUMAGAWA NG KASAMAAN!

( 2.) AT SA KALIWANG BAHAGI NG KAMAY AY MAHIGPIT NA HAWAK ANG TIMBANGAN NA MAHABANG 

       PANUKAT NA SUMUSUKAT NG PAREHAS, PANTAY-PANTAY AT WALANG PINAPANIGAN….

( 3.) NAKAPIRING ANG MATA NG MAKATARUNGANG HUKOM NA NAGLILIWANAG

        ANG HUSTISYANG MATUWID HUMATOL AT NAGPAPARUSA SA LAHAT

        NG GUMAGAWA NG KASAMAAN AT MGA KASALANANG MURTAL….

GANITO ANG TAMANG PAGGAMIT AT PATAS NA TIMBANGAN NG BATAS AT HUSTISYA NA DAPAT UMIRAL

AT IPATUPAD ANG TAMANG PAGLILINGKOD SA SAMBAYANAN NG BAWAT GUMAGANAP AT MGA

NAGPAPATUPAD NG BATAS SA BAWAT PAMUNUAN DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO….

AKO ANG ELOHIM .+. ANG BANAL NA ESPIRITO AT IISANG DEUS AMA, NA NAGBIGAY NG

PAHINTULOT SA BATAS AT PAMUNUAN NG MGA TAO DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO….

AT DAHIL SA KATAPATAN NG CRISTO SA PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN…. DUMALOY ANG

PINAKANG MALAKI SA LAHAT MULA SA AKING BANAL NA ESPIRITO ANG PAG-IBIG SA PUSO AT BANAL

NA AWA NG KRISTO HESUS SA MGA KALULUWA AT MGA TAO PARA SA KALIGTASAN NG BUONG MUNDO….

AKING IPINAALA-ALA AT IPINAKIKITA ANG TUNAY NA LIWANAG SA TAMANG PAGSUNOD SA BATAS AT

BANAL NA KAUTUSAN…. AT SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! SINASABI KO

SA INYONG LAHAT SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO NA LALAGANAP AT MANANAIG ANG KAHIRAPAN;

TAGGUTOM AT SAKIT NA HINDI MALUNASAN! BUNGA AT IDINULOT NG INYONG MGA GINAWANG

KASALANAN BUHAT SA PAGSUWAY AT PAGLABAG SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN….

AT NGAYON  RIN ANG TAMANG PANAHON NA AKING ITINAKDA AT IBINIGAY ANG PAHINTULOT NA HINDI

KO IBIBILANG O IPAPATAW SA MGA GAWANG KASALANAN ANG PAGKAKATAY NG KINARNING HAYOP

KUNG ITO'Y INYONG KAKAININ…. MAAARI NINYONG KAININ ANG KARNENG HAYOP NA KINATAY AT NILUTO

KUNG ITO'Y SA INYONG PAG-AARI, O INIHANDANG PAGKAIN PARA SA INYO…. AT DAHIL SA KAHILINGAN

SA AKIN AT PANANAMPALATAYA NG IISANG TAO, SA KAANYUAN AT KATAWANG LUPA NG SANTO KRISTO….

AKING IBINIGAY ANG PAHINTULOT AT AKO'Y MALUGOD NA PUMAPAYAG ANG ELOHIM .+. SUBALIT SA AKING

PAGPAYAG NG IBIGAY KO ANG PAHINTULOT NA AKING SINANG-AYUNAN; DAPAT KAYONG MAGPASAKOP SA

TAMANG ORDENANSA NA IBINABATAS NG PAMAHALAAN, O SA BAWAT SANGAY NG PAMUNUAN NA NAGPA-

PATUPAD NG TAMANG BATAS DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO!!! NA HINDI DAPAT SINASAMANTALA

ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS AT HUSTISYA, KAGAYA NG MGA PULITIKONG TAO NA NAKAUPO

SA PANUNUNGKULAN AT MGA ABOGADO! O NG SINUMANG LISENSYADONG TAO NA GUMAGAWA

AT NAGPAPATUPAD NG BATAS BUHAT SA KAUTUSAN AT KAPANGYARIHAN NA IPINAHINTULOT

NG PAMAHALAAN…. ANG TUNAY NA BATAS NA AKING IPINAGKALOOB NA DAPAT IGALANG; BATAS

NA MALINIS AT PAREHAS, PANTAY-PANTAY AT WALANG PINAPANIGAN NA MATUWID HUMATOL AT

HUSTISYANG MAKATARUNGAN…. GANITONG ITINUTURO NG BANAL NA KASULATAN ANG TAMANG

PAGTUPAD AT PAGSUNOD SA BATAS NA NAKATATAK ANG PALIWANAG SA AKLAT NG UTUS….

AT UTUS ANG TUNAY NA PANGALAN NG AKLAT NA AKING IPINAGKALOOB KAY ROMAN, NA KANIYANG

ITINAGO ANG TUNAY NA KASAYSAYAN AT IPINAGLIHIM ANG TAMANG KASULATAN NA NAKATATAK

SA AKLAT NG UTUS…. SA SIMULA PA SA UNANG PASIMULA NG SINUWAY AT NILABAG NI ROMAN

ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN AT ANG BATAS NA KANIYANG TINAGLAY…

AT NGAYON SA PANAHONG ITO NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM; AKING IBINIGAY SA INYONG

LAHAT ANG LIWANAG AT PAWANG KATOTOHANAN NA AKING IPINAKIKITA SA KASULATANG ITO….

NA DAPAT TANGGAPIN AT IGALANG PARA SA KALIGTASAN AT KABUTIHAN NG LAHAT!!!

AKO ANG ELOHIM .+. ANG BANAL NA ESPIRITO NA IISANG DEUS AMA, NA NAGSALITA AT

NAGPAKABABA PARA SA IKABUBUTI NG MGA TAO AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA SA

BUONG MUNDO…. AT SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA SALITA SA KASULATANG ITO,

NA ITINURO AT IPINAMAHAGI NG SANTO KRISTO NA AKING ANAK NA MINAMAHAL…. AKING

IPINAGKALOOB SA INYONG LAHAT ANG SUSI NG KALANGITAN AT ITO ANG KATUPARAN UPANG

INYONG MAGAMPANAN ANG TAMANG PAGSUNOD AT PAGPAPASAKOP SA TUNAY NA BATAS NA DAPAT

IGALANG NG PAMAHALAAN AT NG TAONG BAYAN SA BAWAT PAMUNUAN…. AT ITO ANG SUSI NA AKING

ITINURO AT BANAL NA KALOOBAN, DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG

NAGTATANIM NG TUNAY NA PAGBABAGO AT KAPAYAPAAN SA PUSO AT PAG-IISIP NG MGA TAO, NA

IPINAAABOT KO AT INIHAHATID SA INYONG LAHAT ANG TANGLAW AT LIWANAG NG KATOTOHANAN

SA DAANG MATUWID AT TAMANG KATUWIRAN NA TAGLAY ANG TUNAY NA PAGMAMAHAL AT

AWA NA UMIIRAL ANG PAGGAWA NG KABUTIHAN NA WALANG DUNGIS NG KASALANAN….

DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG SUSI NG KALANGITAN AT KALIGTASAN

NA KATUPARAN AT TUNAY NA KASAGUTAN SA LAHAT NG BAGAY NA MABUTI AT TAMA, NA DAPAT

IPATUPAD AT GAWAIN NG MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO!!! 

ITO AY AKING BANAL NA SALITA AT LIWANAG NG KASULATAN, BUHAT SA AKLAT NG KAUTUSAN….

NA AKING IPINAGKALOOB AT IPINAMAHAGI NG CRISTO JESUS NG ITURO SA MGA TAO

ANG TUNAY NA KALIGTASAN PARA SA MGA KALULUWA AT SA BUONG MUNDO….

SUSI NG KALANGITAN AT KALIGTASAN ANG TAMANG PAGTAWAG SA AKIN AT BANAL

NA PANANALANGIN SA ARAW-ARAW NA GINAMPANAN SA LUPA NG KRISTO HESUS

AT NG LAHAT NG MGA KUMILALA AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA SA AKIN….

ITO ANG MGA KAPATID NA KINILALA NG CHRISTO JESUS NG MAMUHAY SA LUPA AT NAGPAHAYAG

NG AKING BANAL NA SALITA SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO…. KAYONG MGA TAONG SUMUNOD

SA AKING BANAL NA KAUTUSAN ANG AKING TINUTUKOY!!! AT KAYO RIN ANG KATAWANG LUPA NG MGA

TAONG TAGLAY ANG KALULUWA NA AKING MINAMAHAL!!! KAYO'Y AKING NILIKHA AT KINIKILALANG

TUNAY NA MGA ANAK, HANGGANG SA KALANGITAN NA AKING BANAL NA KAHARIAN NA WALANG

HANGGANAN ANG BUHAY AT KALUWALHATIAN, NA AKING IPINAGKALOOB SA INYONG BAWAT

KALULUWA, SA MGA TAONG SUMUNOD AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA SA AKIN!!!

AT GANITO SA ARAW-ARAW NA TUMATAWAG SA AKIN AT DUMADALANGIN ANG CHRISTO JESUS….

KAISA AT KASALO NG KRISTO HESUS NA DUMADALANGIN SA ARAW-ARAW AT TUMATAWAG SA AKIN

ANG MGA KAPATID NA KINILALA NG KRISTO…. ITO ANG MGA TAONG TUNAY NA SUMAMPALATAYA NA

SUMUNOD SA AKIN; AT ITO RIN ANG AKING MGA KINILALANG TUNAY AT MINAMAHAL NA MGA ANAK!!!

O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.

NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.

PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS….

ANG SUMASAIYO BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT

AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS

O SANTA MARIAE INA NG DEUS…. IPANALANGIN MO PO

ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN AT BUHAY LALUNG LALU NA PO

YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY AT AWA

KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS….

SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..